Ψηφιακα εργαλεια Μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Επιδότηση 90% – Πώς θα τη λάβεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επιδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτό πρόγραμμα μπορείς να λάβεις επιδότηση 90% για αγορά ψηφιακού εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικό κατάστημα, Cloud server, προγράμματα ERP & CRM καθώς και αρκετά πράγματα ακόμη που συντελούν στον εκσυχγρονισμό της εταιρείας σου. Στο παρακάτω άρθρο θα σου παρουσιάσουμε ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος, αν δικαιούται και η δική σου εταιρεία την επιδότηση, τι ποσό δικαούται και πώς μπορείς να τη λάβεις.

Σκοπός και αντικείμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμπίπτει στη Δράση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η αξιοποίηση της επιδότησης για τους δικαιούχους θα γίνεται μέσω επιταγών (voucher) που θα χρησιμοποιούνται για αγορά ή μίσθωση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να δεις αν και η δική σου επιχείρηση είναι δικαιούχος του προγράμματος πρέπει να ελέγξεις ότι συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Να είναι ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Να έχει συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 να παρείχε απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.
 • Να λειτουργεί νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 • Να συνιστά νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχε λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
 • Τέλος, να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

ΚατηγορίαΕΜΕ
10,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
110 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
225 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
340 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ
Οι ετήσιες μονάδες εργασίες είναι το κριτήριο κατηγοριοποίησης

Για να δεις αναλυτικά τις προϋποθέσεις σου συστήνουμε να διαβάσεις και την ενότητα 2.3 της επίσημης πρόσκλησης εδώ.

Χρονικό πλαίσιο και επιδοτούμενα ποσά

Ο χρόνος στον οποίο γίνονται οι ενέργειες εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία βρίσκεται η δικαιούχος επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι Κατηγορίας 1

 • Αρχικά θα πρέπει να γίνει αίτηση χρηματοδότησης και να έχει γίνει αποδεκτή.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Δικαιούχοι Κατηγοριών 2, 3 και 4

 • Αρχικά θα πρέπει να γίνει αίτηση χρηματοδότησης και να έχει γίνει αποδεκτή.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των εν λόγω κατηγοριών, μπορεί να γίνεται έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων ορίζεται η Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Αντίστοιχα, και τα ποσά εξαρτώνται από την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρησή σου:

ΚατηγορίαΜέγεθος Επιχ/ης (Α)Voucher (Β)Μέγ. Δαπάνη%
Κατηγορία 10,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5ΕΜΕ900€1.000€90%
Κατηγορία 15 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ1.800€2.000€90%
Κατηγορία 210 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ3.600€4.000€90%
Κατηγορία 218 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ5.400€6.000€90%
Κατηγορία 325 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ9.000€10.000€90%
Κατηγορία 332 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ10.800€12.000€90%
Κατηγορία 440 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ13.500€15.000€90%
Κατηγορία 450 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ18.000€20.000€90%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης / ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
 • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ποιες δαπάνες μπορείς να επιλέξεις;

Στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε μία σειρά από διαφορετικές λύσεις (προϊόντα/υπηρεσίες). Οι κατηγορίες είναι αρκετές, ωστόσο, οι πιο βασικές είναι εξής:

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
 • Υπηρεσίες Cloud όπως Web Hosting και Cloud Servers

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, μπορείς νασυμβουλευτείς την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης εδώ.

Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης εδώ.

Διαδικασία αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.

Μετά την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται έλεγχος για την επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης. Στη συνέχεια υπολογίζεται η βαθμολογία και προσωρινή κατάταξη των αιτούντων. Στο τέλος ανακοινώνονται τα αποτελέσματα με τους δικαιούχους να ενημερώνονται για το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης μέσω email.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 7.2 και 7.3 της πρόσκλησης εδώ.

Χρήση επιταγής (voucher)

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

 1. Λήψη επιταγής (voucher)
  Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του δικαιούχου στην Ηλεκτρονική ΠλατφόρμαΔιαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) του Προγράμματος (στη φόρμα της Αίτησής του). Επίσης, θα αποσταλούν στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει μέσω SMS. Ο κωδικός είναι οκταψήφιος και είναι της μορφής ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.
 2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
  Βρες το προϊόν που θέλεις μέσα από τη λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών (μέσα είμαστε και εμείς) που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του προγράμματος εδώ.
 3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
  Αφού καταλήξεις στον προμηθευτή και στα προϊόντα/υπηρεσίες της επιλογής σου, πραγματοποιείς την παραγγελία σύμφωνα με τις διαδικασίες του προμηθευτή και του παραδίδιες τον αριθμό voucher. Να σημειώσουμε ότι για την ολοκληρωση της μεταφοράς του voucher στον προμηθευτή εκδίδεται και κωδικός μιας χρήσης που αποστέλλεται στο κινητό σου.
 4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers
  Στο τελευταίο βήμα κάνεις την εξόφληση. Εσύ πληρώνεις το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του voucher στον προμηθευτή και μαζί με το voucher ολοκληρώνεις την εξόφληση. Πολύ σημαντικό είναι να ελέγξεις το τιμολόγιο για να δεις ότι αναγράφονται σωστά τα ποσά και τα προϊόντα που ήθελες εξαρχής να λάβεις την επιδότηση.

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των vouchers.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων, καθώς και για τις επιλογές ακύρωσης ή καταγειλών μπορείς να συμβουλευτείς την ενότητα 13 της πρόσκλησης εδώ

Αγορά Cloud VPS με 90% επιδότηση

Για να αγοράσεις προϊόντα και υπηρεσίες από εμάς με την επιδότηση μπορείς να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιβεβαιώνεις ότι είσαι δικαιούχος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται παραπάνω και πραγματοποιείς τη διαδικασία αίτησης και λήψης του Voucher.
 2.  Μπαίνεις στο site μας και επιλέγεις μία από τις υπηρεσίες μας που σε ενδιαφέρουν. Στο ποσό της επιδότησης συμπεριλαμβάνονται οι Cloud VPS Servers. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιλέξεις μαζί τις υπηρεσίες “Full Server Management” και “Εξωτερικός δίσκος για ftp backup”.
 3.  Πραγματοποιείς την παραγγελία σου και την ολοκληρώνεις επιλέγοντας “Κατάθεση σε τράπεζα
 4.  Μας στέλνεις τον 8ψήφιο κωδικό του voucher που έχεις λάβει μέσω email στο info [at] pointer.gr.
 5.  Στη συνέχεια κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σου για να επιβεβαίωσει τη χρήση του voucher μέσω του κωδικού μιας χρήσης που θα λάβεις στο κινητό σου.
 6.  Τέλος, θα λάβεις στο email σου στοιχεία πληρωμής της διαφοράς που προκύπτει για την παραγγελία σου μετά από την αφαίρεση του voucher και μετά την πληρωμή σου λαμβάνεις το σχετικό τιμολόγιο.

Και αυτό ήταν! Το 90% του ποσού που σου επιδοτεί το κράτος για τις αγορές αυτές είναι υπερ αρκετό για να αγοράσεις έναν ποιοτικό server με εξαιρετικές ταχύτητες και να κάνεις μία δυναμική αρχή.
Για οτιδήποτε χρειαστείς είμαστε στη διάθεσή σου στο 2319999900

Share it!